TARYFA ZA USŁUGI PILOTOWE

Wersja PDF

 1. Niniejsza Taryfa określa wysokość opłat podstawowych oraz innych opłat za usługi pilotowe w Porcie Gdynia.
 2. Wysokość opłaty podstawowej za usługę pilotową, pobiera się od objętości statku lub zespołu holowniczego.
 3. Objętość statku lub zespołu holowniczego obliczana jest według wzoru:
 4. V = L x B x T

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:
  • V - objętość statku lub zespołu holowniczego - wyrażoną w metrach sześciennych,
  • L - długość całkowitą statku lub długość całkowitą zespołu holowniczego obejmującą sumę długości maksymalnych holowanej jednostki i holownika - wyrażoną w metrach i centymetrach,
  • B - szerokość maksymalną statku lub szerokość maksymalną zespołu holowniczego obejmującą wymiar najszerszej jednostki w zespole holowniczym - wyrażoną w metrach i centymetrach,
  • T - maksymalne zanurzenie statku lub zespołu holowniczego, do letniej linii ładunkowej, wyrażone w metrach i centymetrach.
 5. Przy obliczaniu wysokości opłaty podstawowej za usługę pilotową dla zespołu holowniczego nie uwzględnia się objętości holowników portowych.
 6. Jeżeli ładunek lub instalacje pilotowanego statku lub zespołu holowniczego wykraczają poza obrys takiego statku lub zespołu, wówczas przy obliczaniu objętości uwzględnia się wymiar statku lub zespołu holowniczego wraz z takim ładunkiem lub instalacją.
 7. Przez zanurzenie letnie statków rozumie się zanurzenie odpowiadające letniej linii ładunkowej (innej niż drzewne linie ładunkowe) wyznaczonej zgodnie z Międzynarodową konwencją o liniach ładunkowych, a dla statków, którym nie wyznaczono linii ładunkowych - największe aktualne zanurzenie.
 8. Objętość statku lub zespołu holowniczego oblicza się na podstawie danych zawartych w księgach rejestrowych brytyjskiej instytucji klasyfikacyjnej, publikowanych w Lloyd's Register of Ships, chyba że przy zleceniu usługi pilotowej zostanie okazane międzynarodowe świadectwo pomiarowe lub certyfikat okrętowy.
 9. Za usługę pilotową na jednostkach pływających, których wymiarów nie można ustalić w trybie określonym w ust. 7 powyżej, pobiera się opłatę umowną uzależnioną od rodzaju i wielkości pilotowanego obiektu.
 10. Opłata podstawowa dotyczy usług pilotowych wykonywanych podczas wprowadzenia / wyprowadzenia statku lub zespołu holowniczego z lub do redy Portu Gdynia, lub przeprowadzenia statku z redy Portu Gdynia do redy Portu Gdańsk względnie odwrotnie. Za usługi pilotowe świadczone w pozostałych portach rejonu pilotowego Gdynia – Hel - Władysławowo, pobiera się opłatę dodatkową określoną w ust. 15 niniejszej Taryfy.
 11. Tabela stawek opłaty podstawowej:
 12. Przedział objętości statku (m3) Opłata (zł)
  0 - 10 000 1 321 + 1,61 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 5 000 m3
  10 001 - 20 000 2 133 + 1,37 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 10 000 m3
  20 001 - 75 000 3 530 + 1,24 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 20 000 m3
  75 001 - 150 000 10 299 + 0,50 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 75 000 m3
  150 001 - 300 000 14 042 + 0,31 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 150 000 m3
  Powyżej 300 001 18 593 + 0,17 za każde rozpoczęte 10 m3 ponad 300 000 m3
 13. Stawki opłaty podstawowej określone w pkt. 10 powyżej ulegają zwiększeniu za:
  1. usługi pilotowe obejmujące przeprowadzenie statku wewnątrz Portu Gdynia - 10%,
  2. usługi pilotowe wykonywane przez dwóch pilotów jednocześnie - 25%,
  3. usługi pilotowe na terenie stoczni - 10%,
  4. usługi pilotowe obejmujące dokowanie / wydokowanie statku - 25%,
  5. usługi pilotowe, których wykonanie, ze względu na warunki, wymaga obsadzenia statku pilotem przy pomocy specjalistycznej jednostki - 20%,
  6. zlecenie usługi pilotowej dla statku bez sprawnych maszyn lub steru - 25%,
  7. zlecenie usługi pilotowej dla statku, którego kapitan posiada zezwolenie na samodzielne manewrowanie w porcie - 50%.
 14. Stawki opłaty podstawowej określone w pkt. 10 powyżej ulegają zmniejszeniu:
  1. dla statku przybywającego do Gdyni w celach turystycznych, o ile w sposób ciągły korzysta z usługi pilotowej - 50%,
  2. dla zbiornikowca przewożącego oleje ropopochodne wyposażonego w zbiorniki balastu oddzielonego - 17%, pod warunkiem dostarczenie, najpóźniej w dniu wyjścia statku z portu, Międzynarodowego Świadectwa Pomiarowego (1969) zawierającego wpisaną przez właściwy organ pomiarowy uwagę zgodną z pkt 3 Aneksu I Zarządzenia Rady (EC) nr 2978/94,
  3. od 11 kolejnego zawinięcia statku w okresie ostatnich 12 miesięcy, o ile podczas następnych zawinięć w sposób ciągły korzysta z usługi pilotowej - 25%. Zmniejszenie przestaje obowiązywać gdy w okresie kolejnych 12 miesięcy statek nie zawinie 10 razy do Gdyni lub kapitan uzyska zezwolenie na samodzielne manewrowanie w porcie.
 15. Statki szkolne, statki niekomercyjnych organizacji badawczych i ekologicznych przybywające z oficjalną wizytą mogą, według uznają przedsiębiorcy świadczącego usługi pilotowe otrzymać zniżkę w opłatach podstawowych.
 16. W sytuacji, gdy zlecenie usług pilotowych, uzasadnia zgodnie z ust. 11 powyżej, zastosowanie zwiększenia opłaty podstawowej z kliku tytułów, wówczas stawki zwiększenia przewidziane dla każdego przypadku sumuje się. Odpowiednio, w sytuacji, gdy zlecenie, uzasadnia zgodnie z ust. 12 powyżej, zastosowanie zmniejszenia opłaty podstawowej z kliku tytułów, wówczas stawki zmniejszenia przewidziane dla każdego przypadku sumuje się. W sytuacji, gdy zlecenie uzasadnia zgodnie z ust. 11 i 12 powyżej, równoczesne zastosowanie zwiększenia i zmniejszenia opłaty podstawowej, wówczas stawki zwiększenia i zmniejszenia zlicza się łącznie.
 17. Za usługi pilotowe świadczone w innych niż Port Gdynia portach rejonu pilotowego Gdynia - Hel - Władysławowo, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 1 000,- PLN za każdy manewr wejścia, przeholowania lub wyjścia.
 18. Za odwołaną usługę pilotową później niż jedną godzinę przed zamówionym terminem, lub gdy odwołanie usługi pilotowej nastąpi z powodu oczekiwania pilota na gotowość statku do rozpoczęcia manewrów trwające ponad 30 minut pobiera się opłatę w wysokości 800,- PLN za każde 30 minut oczekiwania, pod warunkiem, że odwołanie usługi pilotowej lub opóźnienie w gotowości statku do manewru wynikał z przyczyn lezących po stronie statku lub osób działających w imieniu lub na rzecz statku.
 19. Opłata za przewóz załogi zespołu holowniczego pomiędzy barką a holownikiem lub odwrotnie wynosi 550,- PLN.
 20. Wszystkie wyżej wymienione opłaty wyrażone są w złotych polskich. Podane opłaty nie zawierają podatku od towarów i usług, który jest doliczany według aktualnie obowiązujących stawek.
 21. Koszty usług pilotowych wykonywanych na podstawie decyzji właściwych władz ponosi strona, na rzecz której usługi tez zostały faktycznie wykonane, chyba że co innego wynika z treści takiej decyzji.
 22. Wszystkie wymienione w niniejszej Taryfie opłaty podlegają waloryzacji na dzień 1 kwietnia każdego kolejnego roku, według ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Taka waloryzacja nie stanowi zmiany Taryfy.
 23. Taryfa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

Gdynia, 1 lipca 2022

Waloryzacja, 1 kwietnia 2024

Projekt i wykonanie: Usługi informatyczne Lina.pl